Gedragscode

Publiek Belang Accountants heeft een gedragscode die geldt voor alle bestuurders en medewerkers van onze organisatie. Deze gedragscode is gebaseerd op in Nederland geldende wet- en regelgeving, die eisen stelt aan professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, en vertrouwelijkheid van al onze bestuurders en medewerkers. Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat regels alleen niet altijd ons gedrag kunnen bepalen – bij veel van de in de dagelijkse praktijk voorkomende situaties en bij complexe vraagstukken is niet altijd direct duidelijk wat de ‘juiste’ handelwijze is – ligt in deze gedragscode een primaire basis voor de gedragingen bij de uitvoering van onze werkzaamheden. Het past in ons beleid om deze kernwaarden naar buiten toe te profileren.

Professionaliteit

Wij verlenen diensten die we professioneel gezien kunnen leveren, waarvoor we de expertise hebben. Voor de dienstverlening komen alleen die medewerkers in aanmerking die gelet op vakbekwaamheid, opleiding en ervaring de cliënt het beste van dienst zijn. Bij de dienstverlening wordt het deskundigheidsniveau bepaald door de soort opdracht en worden specialisten vanuit diverse disciplines op grond van hun expertise ingeschakeld. We denken actief mee over de ontwikkelingen bij onze cliënten en doen zowel gevraagd als ook ongevraagd voorstellen tot verbetering.

 

Integriteit

Wij zijn bij het aangaan en onderhouden van relaties integer en onthouden ons van wat schadelijk is voor de reputatie van Publiek Belang Accountants. Wij zijn integer in de relatie met cliënten, met andere partijen in het maatschappelijk veld en in de onderlinge collegiale verhoudingen. Wij doen geen toezeggingen die we niet kunnen nakomen. Wij onthouden ons van kwalijke uitspraken over relaties, derden en collega’s. Wij spreken niet over cliënten anders dan voor de uitvoering van de opdracht.

 

Objectiviteit

Wij verrichten onze dienstverlening objectief met inachtneming van wet- en regelgeving. Bij onze dienstverlening zorgen wij voor adequate behartiging van de belangen van onze cliënten. Cliënten zijn wij zakelijk van dienst en wij voorkomen dat wij worden beïnvloed, misleid of gemanipuleerd. Wij laten ons niet in met bedenkelijke of verboden handelwijzen. Alle betrokkenen bij een opdracht zijn objectief, onbevooroordeeld en onpartijdig, zowel in financieel als in relationeel opzicht.

 

Vakbekwaamheid en zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid

Wij verrichten onze werkzaamheden in overeenstemming met de vaktechnische standaarden en beroepsvoorschriften. Wij houden onze kennisgebieden op peil door het volgen van cursussen op het gebied van nieuwe ontwikkelingen en het organiseren van vaktechnische bijeenkomsten in het kader van de permanente educatie van alle medewerkers. Voor alle medewerkers in onze organisatie geldt de eis dat voor alle informatie over onze cliënten en opdrachten vertrouwelijkheid geldt en dat dossiers en stukken van de cliënt zorgvuldig worden bewaard. Wij hebben regels voor kwaliteitsbewaking van al onze werkzaamheden en voeren waar nodig vaktechnisch overleg om tot een zorgvuldig afgewogen vakkundige oordeelsvorming te komen en daarnaar te handelen.

 

Naleving gedragscode

Onze gedragscode maakt onderdeel uit van de arbeidsvoorwaarden. Hierin zijn de consequenties voor niet-naleving geregeld. Daarnaast kent onze organisatie een incidenten- en een klachtenregeling.

©2017 Publiekbelangaccountants    Sir Winston Churchilllaan 370  F442  -   2285 SJ Rijswijk Z-H